PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W LIPSKU
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Masz pytania? Zadzwoń…
483780158
Napisz:
jestesmydlaciebie@poradniapplipsko.pl

Zobacz więcej

Nowości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipsku

9 kwietnia 2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” przekazujemy następujące informacje:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku, ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko, adres e-mail: sekretariat@poradniapplipsko.pl, nr telefonu: 48 378 01 58.

 1. Inspektor Ochrony Danych:

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną pod adresem e-mail:iod@poradniapplipsko.pl lub pisemnie na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku ul. Zwoleńska 12, 27-300 Lipsko.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe dziecka, pełnoletniego ucznia, jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w szczególność w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz diagnozowania dzieci i młodzieży, w tym wydawania opinii i orzeczeń wymaganych przepisami prawa, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracy z przedszkolami, szkołami i innymi placówkami, prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w szczególności: wykazu alfabetycznego dzieci i młodzieży korzystających z pomocy, rejestru wydanych opinii i rejestru wydanych orzeczeń, dokumentacji związanej z udzieloną pomocą (np. dokumentacja badań i czynności uzupełniających, dzienniki zajęć).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO w związku z:

 • ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

oraz aktami prawnymi wydanymi na podstawie tych ustaw, w tym:

 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
 • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipsku przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania umowy, której stroną jest osoba lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Przetwarzanie danych osobowych w innych celach i w zakresie szerszym niż jest on określony w przepisach prawa odbywa się na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

5. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać usunięte po upływie określonego dla danej kategorii dokumentacji okresu przechowywania, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody – do momentu jej cofnięcia, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu określone prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania ich kopii – art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych (jeżeli Pani/Pan uważa, że zebrane dane są nieprawidłowe) – art. 16 RODO,
 3. prawo żądania usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odstąpienie od realizacji Pani/Pana uprawnień związanych z zapewnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lipsku oraz wydaniem dokumentów będących efektem diagnozowania i innych statutowych form działania Poradni.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, ich podanie ma charakter dobrowolny, a zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakikolwiek decyzji oraz nie będą profilowane.

 

 

Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.
APISOFT
ul. Wiejska 58a, 26-600 Radom
tel. +48 48 380 88 88, kom. +48 503 146 490
e-mail: biuro@apisoft.pl
www.apisoft.pl
Copyright © 2022
Skip to content